ដំណើរការ​​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន

តើអ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ក្លាយជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​ហើយឬនៅ?​

សិស្ស​ដែល​បាន​ដាក់ពាក្យចូលរៀន​ត្រូវ​ធ្វើ​តេស្ត​សរសេរ​ និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​ដែល​ចំណាយពេល​ប្រហែល​មួយម៉ោង។​ សិស្ស​ទាំងអស់​នឹងត្រូវ​បាន​ដាក់​ទៅតាម​កម្រិត​ខុសៗគ្នា​តាម​សមត្ថភាព​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​ពួកគេ។​ យើង​សូម​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​សិស្សទាំងអស់​ដែល​ចូលចិត្ត​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ក្លាយជា​សិស្ស​ភាសា​អង់គ្លេស​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ​និងប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។​

ខាងក្រោមនេះ​ជា​ដំណើរការ​នៃការ​ចុះឈ្មោះ​

 • ជំហាន ១
  ជំហាន
  សិស្សដែល​មាន​បំណង​ចូលរៀន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ អាច​បំពេញ​ពាក្យ​ចូលរៀន​នៅ​ការិយាល័យ​ព័ត៌មាន។​
 • ជំហាន ២
  ជំហាន
  សិស្ស​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត​ចូលរៀន​រយៈពេល​ ​៤៥​ ​នាទី​ ​និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​រយៈពេល​ ​១៥ នាទី។​
 • ជំហាន ៣
  ជំហាន
  សិស្សអាច​បង់ថ្លៃ​សិក្សា​ឬថ្លៃ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​ការិយាល័យបេឡា។​
 • ជំហាន ៤
  ជំហាន
  សិស្សអាច​ទិញ​សមា្ភរៈសិក្សា​នៅ​ ​បណា្ណគារ​អន្តរទី្វប។​
 • ជំហាន ៥
  ជំហាន
  សិស្សអាច​ចាប់ផ្ដើម​ការសិក្សាបាន។​

តម្លៃសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស ១០០ ម៉ោង ឆមាស ២០០ ម៉ោង
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 $ 335 $ 670
កម្មវិធីសិក្សា Kid
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស ១០០ ម៉ោង ឆមាស ២០០ ម៉ោង
Kid Starter - Kid 4 $ 335 $ 670
Kid 5 - Kid 9 $ 335 $ 670
Kid 10 - Kid 12 $ 365 $ 730
កាលវិភាគ (ចន្ទ​-សុក្រ) ពេញម៉ោង
08:00 a.m. - 10:30 a.m.
02:00 p.m. - 04:30 p.m.
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង
Starter $ 210 $ 160
Intro 1 -3 $ 235 $ 175
Level 1 - 3 $ 255 $ 190
Level 4 - 6 $ 285 $ 215
Level 7a - 7b - 8 $ 310 $ 235
Level 9a - 9b - 10 $ 330 $ 250
Level 11a - 11b - 12 $ 330 $ 250
TOEFL Prep Course
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
$ 275 ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ក្រៅម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង
DP - PS1 $ 210
DP - PS2 $ 210
DP - PS3 $ 210
DP - PS4 $ 210
DP - BE1 $ 210
DP - BE2 $ 210
DP - BE3 $ 210
DP - BE4 $ 210
កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង
C - Starter 1 & 2 $ 175 $ 130
C - Level 1 - 3 $ 200 $ 150
C - Level 4 - 6 $ 220 $ 165
C - Level 7 - 9 $ 230 $ 170
C - Level 10 - 12 $ 265 $ 200
កាលវិភាគ(ចន្ទ​-សុក្រ) ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
05:30 p.m. - 07:45 p.m. 05:30 p.m. - 06:30 p.m.
06:45 p.m. - 07:45 p.m.
កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃ
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង
Level 1 - 2 $ 155 $ 100
Level 3 - 4 $ 165 $ 110
Level 5 - 6 $ 175 $ 115
កាលវិភាគ (ចន្ទ​-សុក្រ) ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
05:30 p.m. - 07:45 p.m. 05:30 p.m. - 06:30 p.m.
06:45 p.m. - 07:45 p.m.
ព័ត៌មានបន្ថែម

011 388 868, 093 217 217